Naše služby

Od plašení holubů ve městech po biologickou ochranu sadů

Biologická ochrana pomocí loveckých dravců využívá nejen přirozené schopnosti těchto vrcholových predátorů plašit jiné ptačí druhy, ale také sokolnického výcviku vedoucího k lovu určité kořisti. Dravci vzbuzují u potencionální kořisti strach svou morfologií, hlasovými projevy či etologií. Sokolníkem vycvičení dravci mohou být navíc schopni ulovit kořist, kterou v přírodě nepreferují nebo vůbec neloví. Takto lze vycvičit doslova specialisty na lov a plašení holubů, špačků, racků, vran či jiných druhů rovněž zákonem stanovených jako zvěř.

Biologická ochrana exteriérů pomocí dravců představuje již běžnou součást služeb v naší společnosti a slouží k ochraně lidského zdraví, životního prostředí a majetku. Můžeme se s ní setkat na letištích (bezpečnost letového provozu především plašením ptáků), vinicích (plašení špačků) a sadech (odlov zajíců či srnčí zvěře), skládkách (plašení racků či havranů), nebo ve městech (plašení holubů, havranů či lov králíků).

Metody biologické ochrany mají oporu v české legislativě a mohou je provádět pouze kvalifikované osoby! Jedná se o metody přirozené a hlavně bezpečné, s dobrou reakcí veřejnosti na tuto činnost.

Plašení a chrana proti holubů na rodinných a panelových domech

Plašení a odchyt zdivočelých holubů ve městech v exteriéru včetně likvidace pomocí odchytových zařízení, s cílem tlumení výskytu holubů v kontrolované lokalitě.

Regulace počtu holubů na komerčních objektech

Ochrana proti narušení hygieny výrobních procesů a poškození ventilačních systémů.

Biologická ochrana sadů

Ochrana je zaměřená proti náletům ptáků na sady, dále proti zvěři zaječí a srnčí.

Plašení s dravci na skládkách

Loveckými dravci lze rovněž efektivně plašit racky či havrany zejména na skládkách.

Metodika regulace počtu holubů v městských exteriérech pomocí loveckých dravců a odchytových klecí

 

Biologická ochrana pomocí loveckých dravců je jednou z možností jak regulovat výskyt městských holubů v dané lokalitě. Další možností snižovat populační stavy zdivočelých holubů je vhodné umístění odchytových klecí. Oba postupy jsou neinvazivní, tedy bezpečné bez použití zbraní a jejich negativní psychologie, mají oporu v české legislativě, a v případě použití sokolnicky vedených dravců jsou i atraktivní pro veřejnost.

BIOLOGICKÁ OCHRANA POMOCÍ DRAVCŮ zahrnuje plašení holubů během kontrolovaných průletů dravce v pracovním prostoru. K tomuto účelu lze využít dravce sokolovité, kteří prostor proletují a útočí na atrapu kořisti (tzv. vábítko) uvázanou na delším řemínku. Sokolník, který touto atrapou manipuluje, láká dravce k rychlým útokům. Takovýchto agresivních útoků lze vyvolat i více než padesát. Především holubi či hrdličky, pro které je sokolovitý dravec přirozeným nepřítelem, a v přírodě jsou jejich častou kořistí, pak instinktivně opouštějí svá stanoviště před potencionální hrozbou. Jiným způsobem lze plašit pomocí dravců tzv. nízkého letu, tedy jestřábů (Accipiter gentilis), krahujců (Accipiter nisus) či Káňat Harrisových (Parabuteo unicinctus). S těmito dravci je prostor prolétáván přímočarým letem přivoláváním na sokolníkovu rukavici. Jelikož při plašení může dojít i k odlovu holubů, lze tuto činnost vykonávat pouze s povolením k lovu na nehonebních pozemcích. Opakované akce v dlouhodobém časovém horizontu znepřijemňují holubům vyhledávat vybraný areál pro odpočinek, krmení či hnízdění.

REGULACE POČTU HOLUBŮ POMOCÍ ODCHYTOVÝCH KLECÍ přispívá ke snižování populace v dané lokalitě. Na základě povolení Krajské veterinární správy provádí odchyt holubů do klecí na vytipovaných lokalitách osoba k tomu oprávněná (dle zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů). Odchytové klece jsou umístěné na vhodném místě, jsou pravidelně kontrolované a zásobované atraktivním krmivem či pitnou vodou. Odchyt lze provádět celoročně s vyšší úspěšností v zimním období.

Záznam pohybu dravce z GPS!

 

Ke všem našim službám nabízíme záznam pohybu dravce ze souřadnic GPS. Máte tak dokonalý přehled o dobře odvedené práci loveckého dravce v kontrolované lokalitě.