Legislativa

Zákonné podložení našich služeb

Naše služby provádíme v souladu s legislativou ČR:

 

• Zákon č. 449/2001 Sb., Zákon o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů:

(§ 44) – Používání loveckých psů a loveckých dravců:

 „ (2) Loveckým dravcem se rozumí dravec chovaný k sokolnickému využití; nemusí jít o druh zvěře uvedený v § 2 písm. c). Použití loveckých dravců v sokolnictví povoluje orgán státní správy myslivosti. Držení a chov loveckého dravce jsou možné jen po povolení výjimky ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů podle předpisů o ochraně přírody a za podmínek v povolení uvedených. Držitel loveckého dravce musí mít složeny sokolnické zkoušky a být členem sokolnické organizace.

(3) Vyhláška stanoví bližší pokyny o používání loveckých dravců a o používání loveckých psů, o jejich počtu stanoveném pro jednotlivé druhy honiteb a společné lovy, dále způsob provádění zkoušek psů z výkonu a sokolnických zkoušek, a které myslivecké organizace a školy, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, mohou být pověřeny organizací těchto zkoušek.”

(§ 41) – Povolení lovu na nehonebních pozemcích:

„ (1) Vznikne-li potřeba jednorázově omezit nebo trvale regulovat stavy některého druhu zvěře, popřípadě i jiných živočichů (například zdivočelých holubů ve městech) na nehonebních pozemcích, povolí lov na těchto pozemcích na žádost jejich vlastníků, popřípadě nájemců nebo z vlastního podnětu orgán státní správy myslivosti. Povolit lze lov i mimo dobu lovu.

(2) Pověřené osoby a osoby určené příslušným uživatelem honitby jsou oprávněny vstupovat s loveckou zbraní, loveckým psem, popřípadě loveckým dravcem na nehonební pozemky, a to po předchozím souhlasu vlastníka, popřípadě nájemce nehonebních pozemků.”

 

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

(§ 5) – Obecná ochrana rostlin a živočichů:

„ (1) Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede, nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek ochrany je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost.

(2) Ochrana podle odstavce (1) se nevztahuje na zásahy při hubení rostlin a živočichů upravené zvláštními předpisy.“

(§ 5a) – Ochrana volně žiících ptáků:

„ (1) V zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství (dále jen “ptáci”), je zakázáno

a) jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem,
b) úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd,
c) sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných,
d) úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích
e) držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány.

(4) Ustanovení odstavce 1 písm. a) a e) se nevztahuje na lov některých druhů ptáků vymezený a prováděný v souladu s předpisy o myslivosti a tímto zákonem. Ustanovení odstavce 1 písm. e) a odstavce 2 se nevztahuje na chov ptáků, kteří jsou zvěří, již lze lovit. Seznam těchto druhů stanoví Ministerstvo životního prostředí po dohodě s Ministerstvem zemědělství prováděcím právním předpisem.”

(§ 5b) – Podmínky pro odchylný postup při ochraně ptáků

„ (1) Orgán ochrany přírody může, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, rozhodnutím stanovit postup odchylný od postupu uvedeného v § 5a odst. 1 a 2, je-li to potřebné v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, v zájmu bezpečnosti leteckého provozu, při prevenci závažných škod na úrodě, domácích zvířatech, lesích, rybářství a vodním hospodářství nebo za účelem ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Odchylný postup může být stanoven také pro účely výzkumu a výuky, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení druhu v jeho původní oblasti rozšíření nebo pro chov v lidské péči pro tyto účely.

(2) Orgán ochrany přírody může stanovit odchylný postup podle odstavce 1 pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém množství za předpokladu, že rozhodnutí o odchylném postupu se vydá jen na základě vyhodnocení stavu místní populace a za stanovení přísně kontrolovaných podmínek.”

Dle vyjádření Evropské komise („Report form the Commission on the Application of Directive 79/409/EEC on the Conservation of Wild Birds (COM 2002, 146 final)) vyplývá, že na populace domestikovaných druhů včetně ferálních (opětovně zdivočelých), s uvedením ferálních poupulací holuba skalního jako konkrétního případu, se nevztahuje ochrana podle člnáku 1 směrnice Rady 79/409/EHS. Tj. holub skalní žijící ve městech není ptákem, na kterého by se vztahovala ustanovení § 5a (Ochrana volně žijících ptáků) a § 5b (Podmínky pro odchylný postup při ochraně ptáků).

•Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že regulaci počtu holubů v exteriéru odchytem mohou provádět osoby mající osvědčení o absolvování kurzu pro odchyt toulavých zvířat a zacházení s nimi.

 

Ostatní související předpisy:

• Zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví
• Zákon č. 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat proti týrání